درود به همراهان گرامی

به آگاهی میرسانم
مصوبات جدیدی منتشر شده خریداران خارجی ملک .
فروشنده میبایست رقم واقعی ملک را در سند قید نماید. و قبل از رفتن به تاپو و انتقال سند .
کارشناس مربوطه با در یافت هزینه ای حدود ۱۰۰۰ لیر و ارائه تاییدیه به تاپو .
این قسمت مصوبه خوب هست ولی……….

هزینه تاپو برای یابانجی حدود ۱۰ الی ۱۳ درصد قیمت ملک افزایش میاید. بجای ۳درصد.
و از طرفی
فروشنده بدلیل اینکه نمی خواهد مبلغ زیادی برای مالیات پرداخت کند رقم یک سوم قیمت واقعی را قید می نمود.
با این مصوبه برای جبران آن . قیمت ملک بعنوان نمونه ۳۵۰هزارلیر برای فروش بود قیمت ۴۰۰هزارلیر نرخ جدید را اعلام مینماید .
درنتیجه خریداران خارجی (یابانجی) هم
قیمت ۳۵۰ هزارلیر را ۴۰۰ هزار خریداری مینمایند
و نرخ مالیات سه درصد را ۱۰ الی ۱۳ درصد پرداخت مینمایند .
بعنوان مثال مصوبه قدیم ۳ درصد ملک ۴۰۰هزارلیری . ۱۲هزارلیری میشد.
مصوبه جدید ۱۰ الی۱۳ درصد ۴۰۰هرار لیر ۴۰ هزار لیر مالیات پرداخت مینمایند.
5/5